Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

SKLEPU INTERNETOWEGO PURECLAY.PL

1. Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób zbieramy, przetwarzamy i zabezpieczamy Twoje dane osobowe oraz Twoje prawa.

Ograniczamy zbieranie i wykorzystanie danych o użytkownikach do minimum pozwalającego na właściwe świadczenie usług. Nie przesyłamy również żadnej niezamówionej korespondencji e-mail o charakterze marketingowym, chyba że użytkownik zamówi Newsletter (zgodnie z jego definicją w Regulaminie Sklepu Internetowego pureclay.pl).

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych, a wiec podmiotem odpowiedzialnym za to, co się z nimi dzieje, jesteśmy my: Pure Clay Katarzyna Szczepańska, NIP 5882183613, REGON 380924014 („Pure Clay”. Twoje dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia, obowiązków prawnych związanych z rozliczeniem, dochodzeniem oraz ochroną przed roszczeniami i newsletterem.

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszego sklepu internetowego, w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz naszych zaufanych partnerów.

W związku z prowadzeniem Sklepu wykorzystujemy Twoje dane osobowe w różnych, opisanych poniżej celach.

Korzystanie ze Sklepu

W tym cel przetwarzamy Twoje dane takie jak: dane podane przez Ciebie w formularzu zamówienia Towarów w sklepie w cel jego realizacji tj. imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail oraz (w celu realizacji zamówienia i na potrzeby dostarczenia go pod wskazany adres).

Podstawą przetwarzania jest wykonanie umowy sprzedaży zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych - RODO).

Newsletter

Podany przez Ciebie Twój adres email przetwarzamy w celu dostarczenia zamówionego przez Ciebie newsletter’a o bieżących nowościach w Pure Clay.

Podstawą przetwarzania jest realizacji umowy o oświadczenie usługi newsletter zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Twoje dane będziemy do czasu rezygnacji przez Ciebie z subskrypcji newsletter.

Akcje promocyjne

Twoje dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym do udziału w akcji promocyjnej przetwarzamy w celu:

organizacji i prowadzenia akcji promocyjnej oraz przyznania prezentów na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), której udzieliłeś w przypadku przyznania prezentu w ramach akcji promocyjnej w celach podatkowych i rachunkowych, na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres wymagany przez te przepisy rozpatrzenia reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z realizacją akcji promocyjnej na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez 3 lata od zakończenia akcji promocyjnej.

Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania

W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe zawarte w skardze, wniosku lub pytaniu. Możemy także wykorzystywać niektóre dane osobowe dotyczące korzystania ze Sklepu, związane ze zgłoszoną skargą, wnioskiem lub pytaniem.

Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zapewnieniu należytej obsługi Pure Clay i udzieleniu odpowiedzi na pytanie.

Twoje dane będą przechowywane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie lub w celu podjęcia innych działań w związku z otrzymaną od Ciebie wiadomością, nie dłużej jednak niż 1 rok.

Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń

W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w profilu użytkownika takie jak: imię, nazwisko, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.

Podstawa prawna jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi przez okres przedawnienia tych roszczeń.

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. A także, gdy jest to niezbędne dla realizacji naszych potrzeb, w szczególności kancelariom prawnym.

Twoje dane osobowe mogą być przekazane dostawcom usług - podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy z Pure Clay i wyłącznie zgodnie z poleceniami Pure Clay:

• dostawcom usług teleinformatycznych takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych i aplikacji, tj. Shoplo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflancka 4c, NIP: 5213630420

• firmy kurierskie - świadczą usługi związane z dostawą towaru z naszego sklepu do Was – naszych klientów. Twoje imię i nazwisko, adres korespondencyjny oraz nr telefonu zostaną firmie kurierskiej przekazane jedynie w celu dostarczenia zamówionego przez Ciebie towaru we wskazane przez Ciebie miejsce.

• operatorzy płatności elektronicznych – świadczą dla nas usługi gwarantujące bezpieczne dokonywanie transakcji płatności internetowych za zakupione w naszym sklepie produkty.

• Mail.Chimp – świadczy dla nas usługi polegające na udostępnianiu aplikacji umożliwiającej wysyłanie wam naszego newsletter’a. Twój adres email zostanie przekazany tylko w celu wysłania naszego newsletter’a, i jedynie w przypadku gdy wyrazisz na to zgodę.

• PayU – świadczy dla nas usługi polegające na realizacji płatności w systemie on-line.

• księgowość, która nas obsługuje to IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu (53-234), przy ul. Grabiszyńskiej 241B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000281947, NIP: 8981647572, REGON: 9310823940, przekazujemy jej dane niezbędne do wystawiania faktur i rachunków.

  • Google Analytics - narzędzie, dzięki któremu możemy analizować statystyk naszego sklepu, w celu ulepszenia jego funkcjonowania.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Masz prawo do żądania:

• dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są wykorzystywane, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach wykorzystania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich pozyskania przez nas (na podstawie art. 15 RODO)

• kopii danych osobowych, których nam dostarczyłaś/eś i przekazania jej Tobie lub innemu wskazanemu pomiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie, jeżeli wykorzystujemy Twoje dane na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy (na podstawie art. 20 RODO)

• sprostowania Twoich danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (na podstawie art. 16 RODO)

• usunięcia Twoich wszystkich lub niektórych danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO), jeżeli:

• wycofałeś zgodę, a nie mamy innej podstawy prawnej wykorzystania tych danych

• Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były wykorzystywane

• wniosłeś sprzeciw, który uznaliśmy za zasadny

• Twoje dane osobowe są wykorzystywane niezgodnie z prawem

• ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO), tj. zażądać, abyśmy zaprzestali ich wykorzystania; nie dotyczy to jednak przechowywania Twoich danych osobowych, w sytuacjach, gdy:

• kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych - wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych;

• kwestionujesz zgodność z prawem wykorzystania przez nas danych osobowych;

• nie potrzebujemy już tych danych, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń

• wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych – do czasu podjęcia przez nas decyzji co do zasadności sprzeciwu.

Masz również prawo:

• wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, w tym profilowania na tej podstawie. Na skutek wniesienia sprzeciwu rozważymy, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, wykorzystując dane osobowe. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, usuniemy dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw (na podstawie art. 21 ust. 1 RODO)

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego Pure Clay (na podstawie art. 21 ust. 2 RODO). Po wniesieniu sprzeciwu Twoje dane nie będą już przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego. Wniesienie sprzeciwu uznamy za rezygnację z subskrypcji newsletter’a.

• cofnięcia wyrażonej zgody na wykorzystywanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich wykorzystywania na podstawie zgody przed jej cofnięciem (na podstawie art. 7 RODO)

• w przypadku uznania, że przetwarzamy dane w sposób nieprawidłowy, do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W przypadku pytań lub w celu skorzystania z przysługujących praw skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdziesz poniżej w części Dane kontaktowe.

2. Pliki cookies

Cookie to bardzo małe pliki, które strona WWW zapisuje w schowku Twojej przeglądarki, na Twoim komputerze. Dzięki takim plikom można zapamiętać Twoje indywidualne ustawienia, takie jak rozdzielczość ekranu, kolor wybranej szaty graficznej, preferencje systemowe itp. Informacje zawarte w plikach cookie są również wykorzystywane przez systemy (także zewnętrzne) serwujące reklamy, dzięki czemu między innymi nie wyświetlają się użytkownikowi stale powtarzające się kreacje reklamowe. Informacje te są wykorzystywane są również przez instytucje/firmy badawcze.

Możesz nie zaakceptować zapisywania na swoim urządzeniu plików cookie poprzez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki. Może to jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu. Strona internetowa wydawcy może bowiem umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Producenci przeglądarek internetowych na swoich stronach publikują szczegółowe instrukcje zarządzania cookie. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pierwsze z nich to pliki tymczasowe które przechowywane są w urządzeniu końcowym Kupującego do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Drugie z inch przechowywane są w urządzeniu końcowym Kupującego przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Kupującego.

Dane kontaktowe

Jeżeli chcesz skontaktować się z nami, skorzystaj z danych kontaktowych wskazanych poniżej:

Katarzyna Szczepańska prowadząca działalność gospodarczą Pure Clay Katarzyna Szczepańska z siedzibą w Rumi przy ul. Starowiejskiej 31; podlegająca wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 5882183613, Regon: 380924014. Kontakt: Katarzyna Szczepańska, email: szczepanska.kontakt@gmail.com.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów