Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

SKLEPU INTERNETOWEGO PURECLAY.PL

1. Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób zbieramy, przetwarzamy i zabezpieczamy Twoje dane osobowe oraz Twoje prawa.

Ograniczamy zbieranie i wykorzystanie danych o użytkownikach do minimum pozwalającego na właściwe świadczenie usług. Nie przesyłamy również żadnej niezamówionej korespondencji e-mail o charakterze marketingowym, chyba że użytkownik zamówi Newsletter (zgodnie z jego definicją w Regulaminie Sklepu Internetowego pureclay.pl).

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych, a wiec podmiotem odpowiedzialnym za to, co się z nimi dzieje, jesteśmy my: Pure Clay Katarzyna Szczepańska, NIP 5882183613, REGON 380924014 („Pure Clay”. Twoje dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia, obowiązków prawnych związanych z rozliczeniem, dochodzeniem oraz ochroną przed roszczeniami i newsletterem.

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszego sklepu internetowego, w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz naszych zaufanych partnerów.

W związku z prowadzeniem Sklepu wykorzystujemy Twoje dane osobowe w różnych, opisanych poniżej celach.

Korzystanie ze Sklepu

W tym cel przetwarzamy Twoje dane takie jak: dane podane przez Ciebie w formularzu zamówienia Towarów w sklepie w cel jego realizacji tj. imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail oraz (w celu realizacji zamówienia i na potrzeby dostarczenia go pod wskazany adres).

Podstawą przetwarzania jest wykonanie umowy sprzedaży zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych - RODO).

Newsletter

Podany przez Ciebie Twój adres email przetwarzamy w celu dostarczenia zamówionego przez Ciebie newsletter’a o bieżących nowościach w Pure Clay.

Podstawą przetwarzania jest realizacji umowy o oświadczenie usługi newsletter zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Twoje dane będziemy do czasu rezygnacji przez Ciebie z subskrypcji newsletter.

Akcje promocyjne

Twoje dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym do udziału w akcji promocyjnej przetwarzamy w celu:

organizacji i prowadzenia akcji promocyjnej oraz przyznania prezentów na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), której udzieliłeś w przypadku przyznania prezentu w ramach akcji promocyjnej w celach podatkowych i rachunkowych, na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres wymagany przez te przepisy rozpatrzenia reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z realizacją akcji promocyjnej na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez 3 lata od zakończenia akcji promocyjnej.

Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania

W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe zawarte w skardze, wniosku lub pytaniu. Możemy także wykorzystywać niektóre dane osobowe dotyczące korzystania ze Sklepu, związane ze zgłoszoną skargą, wnioskiem lub pytaniem.

Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zapewnieniu należytej obsługi Pure Clay i udzieleniu odpowiedzi na pytanie.

Twoje dane będą przechowywane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie lub w celu podjęcia innych działań w związku z otrzymaną od Ciebie wiadomością, nie dłużej jednak niż 1 rok.

Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń

W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w profilu użytkownika takie jak: imię, nazwisko, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.

Podstawa prawna jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi przez okres przedawnienia tych roszczeń.

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. A także, gdy jest to niezbędne dla realizacji naszych potrzeb, w szczególności kancelariom prawnym.

Twoje dane osobowe mogą być przekazane dostawcom usług - podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy z Pure Clay i wyłącznie zgodnie z poleceniami Pure Clay:

•dostawcom usług teleinformatycznych takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych i aplikacji, tj. Shoplo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflancka 4c, NIP: 5213630420

•firmy kurierskie - świadczą usługi związane z dostawą towaru z naszego sklepu do Was – naszych klientów. Twoje imię i nazwisko, adres korespondencyjny oraz nr telefonu zostaną firmie kurierskiej przekazane jedynie w celu dostarczenia zamówionego przez Ciebie towaru we wskazane przez Ciebie miejsce.

•operatorzy płatności elektronicznych – świadczą dla nas usługi gwarantujące bezpieczne dokonywanie transakcji płatności internetowych za zakupione w naszym sklepie produkty.

•Mail.Chimp – świadczy dla nas usługi polegające na udostępnianiu aplikacji umożliwiającej wysyłanie wam naszego newsletter’a. Twój adres email zostanie przekazany tylko w celu wysłania naszego newsletter’a, i jedynie w przypadku gdy wyrazisz na to zgodę.

•PayU – świadczy dla nas usługi polegające na realizacji płatności w systemie on-line.

•księgowość, która nas obsługuje to IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu (53-234), przy ul. Grabiszyńskiej 241B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000281947, NIP: 8981647572, REGON: 9310823940, przekazujemy jej dane niezbędne do wystawiania faktur i rachunków.

  • Google Analytics - narzędzie, dzięki któremu możemy analizować statystyk naszego sklepu, w celu ulepszenia jego funkcjonowania.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Masz prawo do żądania:

•dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są wykorzystywane, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach wykorzystania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich pozyskania przez nas (na podstawie art. 15 RODO)

•kopii danych osobowych, których nam dostarczyłaś/eś i przekazania jej Tobie lub innemu wskazanemu pomiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie, jeżeli wykorzystujemy Twoje dane na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy (na podstawie art. 20 RODO)

•sprostowania Twoich danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (na podstawie art. 16 RODO)

•usunięcia Twoich wszystkich lub niektórych danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO), jeżeli:

•wycofałeś zgodę, a nie mamy innej podstawy prawnej wykorzystania tych danych

•Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były wykorzystywane

•wniosłeś sprzeciw, który uznaliśmy za zasadny

•Twoje dane osobowe są wykorzystywane niezgodnie z prawem

•ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO), tj. zażądać, abyśmy zaprzestali ich wykorzystania; nie dotyczy to jednak przechowywania Twoich danych osobowych, w sytuacjach, gdy:

•kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych - wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych;

•kwestionujesz zgodność z prawem wykorzystania przez nas danych osobowych;

•nie potrzebujemy już tych danych, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń

•wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych – do czasu podjęcia przez nas decyzji co do zasadności sprzeciwu.

Masz również prawo:

•wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, w tym profilowania na tej podstawie. Na skutek wniesienia sprzeciwu rozważymy, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, wykorzystując dane osobowe. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, usuniemy dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw (na podstawie art. 21 ust. 1 RODO)

•wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego Pure Clay (na podstawie art. 21 ust. 2 RODO). Po wniesieniu sprzeciwu Twoje dane nie będą już przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego. Wniesienie sprzeciwu uznamy za rezygnację z subskrypcji newsletter’a.

•cofnięcia wyrażonej zgody na wykorzystywanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich wykorzystywania na podstawie zgody przed jej cofnięciem (na podstawie art. 7 RODO)

•w przypadku uznania, że przetwarzamy dane w sposób nieprawidłowy, do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W przypadku pytań lub w celu skorzystania z przysługujących praw skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdziesz poniżej w części Dane kontaktowe.

2. Pliki cookies

Cookie to bardzo małe pliki, które strona WWW zapisuje w schowku Twojej przeglądarki, na Twoim komputerze. Dzięki takim plikom można zapamiętać Twoje indywidualne ustawienia, takie jak rozdzielczość ekranu, kolor wybranej szaty graficznej, preferencje systemowe itp. Informacje zawarte w plikach cookie są również wykorzystywane przez systemy (także zewnętrzne) serwujące reklamy, dzięki czemu między innymi nie wyświetlają się użytkownikowi stale powtarzające się kreacje reklamowe. Informacje te są wykorzystywane są również przez instytucje/firmy badawcze.

Możesz nie zaakceptować zapisywania na swoim urządzeniu plików cookie poprzez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki. Może to jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu. Strona internetowa wydawcy może bowiem umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Producenci przeglądarek internetowych na swoich stronach publikują szczegółowe instrukcje zarządzania cookie. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pierwsze z nich to pliki tymczasowe które przechowywane są w urządzeniu końcowym Kupującego do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Drugie z inch przechowywane są w urządzeniu końcowym Kupującego przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Kupującego.

Dane kontaktowe

Jeżeli chcesz skontaktować się z nami, skorzystaj z danych kontaktowych wskazanych poniżej:

Katarzyna Szczepańska prowadząca działalność gospodarczą Pure Clay Katarzyna Szczepańska z siedzibą w Rumi przy ul. Starowiejskiej 31; podlegająca wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 5882183613, Regon: 380924014. Kontakt: Katarzyna Szczepańska, email: szczepanska.kontakt@gmail.com.

PRIVACY POLICY AND COOKIE POLICY OF PURECLAY.PL ONLINE STORE
1. Privacy policy
This Privacy Policy describes how we collect, process and protect your personal data and your rights.
We limit the collection and use of the user’s data to the minimum which is necessary for the proper provision of our services. We also do not send any unwished e-mail correspondence of marketing nature, unless the user orders the Newsletter (as defined in the Terms and Conditions of the pureclay.pl Online.

Who is the administrator of your data?
We are the administrator of your personal data and therefore the entity responsible for what happens to them is: Pure Clay Katarzyna Szczepańska, Tax Id. No. [NIP] 5882183613, Co. Reg. No. [REGON] 380924014 („Pure Clay”). Your data will be processed for the purposes of processing your order, legal obligations related to settlement, the investigation and protection against any claims and regarding the newsletter.

What data are we talking about?
What we mean is the personal data that is collected in terms of your using the online store, including the ones filed in cookies files which are installed on our websites by us and our trusted partners.
In connection with running the Store, we use your personal data for various purposes described below.
Using the Store
For this purpose, we process your data such as: data given by you in the order form of Goods in the store for the purposes of its implementation, i.e. name and surname, mailing address, e-mail address and (for the purposes of the order execution and for the purposes of delivery it to the indicated address).
The basis for data processing is the execution of the sale contract in accordance with the Rules of Procedure (Article 6 Section 1 Letter b of the General Data Protection Regulation, GDPR).
Newsletter
We process your email address in order to provide you with a newsletter about the latest news in the Pure Clay store.
The basis for data processing is the implementation of the contract for the newsletter service in accordance with the Rules of Procedure (Article 6 section 1 letter b of the General Data Protection Regulation, GDPR)
We will keep your details until you unsubscribe to our newsletter.
Promotional campaigns
We process your personal data included in the application form for participation in the promotional campaign for the following purposes:
organization and conducting a promotional campaign and granting gifts on the basis of consent (Article 6 section 1 letter a of the General Data Protection Regulation, GDPR), which you have granted in the case of granting a gift as part of a promotional campaign for tax and accounting purposes, on the basis of the provisions of the Tax Ordinance Act and the Accounting Act (Article 6 Section 1 Letter c of the General Data Protection Regulation, GDPR), for the period of time required by these regulations to investigate any complaints and pursue any claims related to the implementation of the promotional campaign on the basis of our legitimate interest (Article 6 Section 1 Letter f of the General Data Protection Regulation, GDPR) for 3 years from the end date of the promotional campaign.

Processing complaints and requests, responding to inquiries
For this purpose, we process your personal data contained in a complaint, request or inquiry. We may also use certain personal information relating to your use of the Store in connection with a reported complaint, request or inquiry.
The legal basis for the processing is our legitimate interest (Article 6 section 1 letter f of the General Data Protection Regulation, GDPR), to provide a proper Pure Clay service and respond to the inquiry.
Your data will be kept for the time which is necessary to respond to your inquiry or to take any other action in connection with the message you have received, however not longer than 1 year.

Establishment, enforcement and execution of claims
For this purpose, we may process certain personal data provided by you in your user profile, such as your name, surname, any other data necessary to prove the existence of a claim, including the extent of the damage suffered.
The legal basis thereof is our legitimate interest (Article 6 section 1 letter f of the General Data Protection Regulation, GDPR) in establishing, enforcing and the execution of claims and defending ourselves against any claims in proceedings before courts and other state authorities during the limitation period of these claims.

To whom can we transfer your data?
In accordance with the applicable law, we may transfer your data to entities entitled to obtain data on the basis of the applicable law, e.g. courts or law enforcement authorities - of course, only if they file a request on an appropriate legal basis. Your personal data may be transferred to service providers - processors of personal data on the basis of an agreement with Pure Clay and only in accordance with Pure Clay's instructions:
•providers of ICT services such as hosting, provision or maintenance of IT systems and applications, i.e. Shoplo Ltd [Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością] with its registered office in Warsaw, ul. Inflancka 4c , Tax Id. No. [NIP.]: 5213630420
•courier companies - providing us services related to the delivery of goods from our store to you - our customers. Your name, mailing address and telephone number will be given to the courier company only for the purpose of delivering the goods ordered by you to the place indicated by you.
•electronic payment operators - providing us services that guarantee safe online payment transactions for the products purchased in our store.
•Mail.Chimp - providing us services in which involve providing applications that enable us to send you our newsletter. Your email address will be forwarded only for the purpose of sending our newsletter, and only if you agree.
•PayU - providing us services which involve the execution of payments in an on-line system.
•Our accounting company which is IFIRMA SA with their registered office in Wroclaw (53-234), ul. Grabiszyńska 241b, entered into the Register of Entrepreneurs kept by the District Court for Wroclaw-Fabryczna, 6th Commercial Department of the National Court Register under KRS number [National Court Register No.]: 0000281947, Tax Id. No. [NIP]: 8981647572, Co. Reg. No. [REGON]: 9310823940, we provide them with the data
necessary to issue invoices and bills.

What rights do you have with regard to your data?
You have a right to request:
•An access to your personal data, to obtain confirmation whether your personal data is being used, to obtain a copy of your personal data and to obtain information about, among other things: the purposes of use, categories of personal data, categories of recipients to whom personal data have been or will be disclosed, the planned period of storage of the personal data, the source of the data collected by us (pursuant to Article 15 of the General Data Protection Regulation, GDPR).
•a copy of the personal data you have provided to us and to transfer it to you or another designated entity in a commonly used, computer readable format, if we use your data on the basis of your consent or for the purpose of execution of an agreement (pursuant to Article 20 of the General Data Protection Regulation, GDPR).
•to rectify your personal data when it is incomplete or inaccurate (pursuant to Article 20 of the General Data Protection Regulation, GDPR).
•to delete of all or some of your personal data (pursuant to Article 17 of the of the General Data Protection Regulation, GDPR), if:
•you have withdrawn your consent and we have no other legal basis for the use of your data
•your personal data are no longer necessary for the purposes for which they were collected or used
•you have filed an objection which we considered to be well-founded
•your personal data is used illegally.
•to limit the use of your personal data (pursuant to Article 18 of the General Data Protection Regulation, GDPR), i.e. to demand that we stop using them; however, this does not apply to the storage of your personal data in situations when:
•you question the correctness of your personal data - then we will limit its use for the time necessary for us to verify the correctness of your data;
•you question the lawfulness of our use of your personal data;
•we no longer need this data, but you need it in order to establish, assert or defend the claims thereof
•you have objected to using your data - until we have decided whether the objection is justified.

You also have the right:

•to object to the processing of your personal data on the basis of our legitimate interests, including the profiling on that basis. As a result of your objection, we will consider whether, due to your particular situation, the protection of your interests, rights and liberties outweighs the interests that we pursue using your personal data. If your objection is justified and there is not any legal basis for the processing anymore, we will delete the data to whose using you have objected (pursuant to Article 21 Section 1 of the General Data Protection Regulation, GDPR)
•to object to the processing of your personal data for Pure Clay direct marketing purposes (pursuant to Article 21 Section 2 of the General Data Protection Regulation, GDPR). After your objection, your data will no longer be processed for direct marketing purposes. If you raise an objection, we will regard it as a cancellation of your subscription to the newsletter.
•to withdraw your consent for the use of your personal data at any time. Your withdrawal of consent shall not affect the lawfulness of their use on the basis of the consent prior to its withdrawal (pursuant to Article 7 of the General Data Protection Regulation, GDPR)
•to file a complaint with the President of the Office for Personal Data Protection in case in case of any inappropriate data processing.

If you have any questions or want to exercise your rights, please contact us. You will find the contact details below in the Contact Details section.
2. Cookies
Cookies are very small files which the website stores in the clipboard of your browser on your computer. By means of such files your individual settings such as screen resolution, colour of the selected layout, system preferences, etc. can be saved. The information contained in cookies is also used by systems (including external systems) that serve advertisements, thanks to which, among other things, the user does not see constantly recurring advertisements. This information is also used by research institutions/companies.
By changing your browser settings accordingly you may not accept that cookies are stored on your device. However, this step may cause difficulties in using the Store. The publisher's website may place a cookie in your browser, if your browser allows it. The manufacturers of web browsers publish detailed instructions for managing cookies on their websites. What is important, the browser allows the website to access only the cookies placed by this website and not files placed by other websites.
The Store uses two basic types of cookies: session cookies and persistent cookies. The first ones are temporary files which are stored in the Buyer's end device until the Buyer logs out, leaves the website or disables the software (web browser). The second ones are stored in the Buyer's end device for the time specified in the parameters of the cookies or until they are removed by the Buyer.

Contact details:
If you wish to contact us, please use the contact details indicated below:

Katarzyna Szczepańska the holder of the business activity Pure Clay Katarzyna Szczepańska with its registered office in Rumia ul. Starowiejska 31; entered in the Central Register of Business Activity, Tax Id. No. [NIP]: 5882183613, Co.Reg.No. [REGON]: 380924014.
Contact: Katarzyna Szczepańska, e-mail: szczepanska.kontakt@gmail.com.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.