Regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PURECLAY.PL

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.pureclay.pl

§1 Definicje

1.„Regulamin” – określa rodzaje i zakres usług świadczonych przez drogą elektroniczną przez Sklep niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2.„Klient” – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie zamierza, dokonuje lub dokonał Zamówienia w Sklepie Internetowym związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

3.„Konsument”- pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. „Sprzedająca” – Sprzedającą jest Katarzyna Szczepańska prowadząca działalność gospodarczą Pure Clay Katarzyna Szczepańska z siedzibą w Rumi przy ul. Starowiejskiej 31; podlegająca wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 5882183613, Regon: 380924014. Kontakt: Katarzyna Szczepańska, email: szczepanska.kontakt@gmail.com.

5.„Towar” – dostępna rzecz ruchoma prezentowana w Sklepie Internetowym www.pureclay.pl, której dotyczy Umowa Sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającą. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy. Kolory Towarów mogą nieznacznie różnić się od tych w rzeczywistości - zależą one na przykład od ustawień monitora (nasycenie kolorów i inne ustawienia).

6.„Umowa Sprzedaży” – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Usługodawcą a Kupującym, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

7.„Sklep” – serwis internetowy zbudowany na platformie e-commerce shoplo.pl dostępny pod adresem www.pureclay.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć Zamówienie.

8.„Zamówienie” – oświadczenie woli Kupującego określające jednoznacznie informacje zawarte w formularzu zamówienia (zawierającego informacje dotyczące dostawy i płatności oraz rodzaju Towaru i jego liczby), zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

9. „Newsletter” – usługa elektroniczna pozwalająca Kupującemu na subskrybowanie i otrzymywanie na podany adres e-mail bezpłatnych informacji o pochodzących od Sprzedającej dotyczących Towarów w Sklepie.

10.„Kupujący” – zarówno Konsument, jak i Klient.

11.„Miejsce Wydania Towaru” - adres pocztowy wskazany w Zamówieniu przez Kupującego.

12. „Usługa Elektroniczna” - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedającą na rzecz Kupującego za pośrednictwem Sklepu.

§ 2 Postanowienia ogólne

1.Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.pureclay.pl, zwanego dalej sklepem internetowym.

2.Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień. Złożenie zamówienia jest równoważne z akceptacją warunków regulaminu.

3.Wszystkie Towary oferowane w sklepie wolne są od wad fizycznych i prawnych.

4.Ze względu na technikę wytwarzania Towarów – toczenie na kole garncarskim, powstałe Towary są do siebie podobne, jednak nie są identyczne.

§ 3 Składanie zamówień

1.Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2.Zamówienia są przyjmowane przez Sklep i można je można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

3.Poprzez złożenie Zamówienia Kupujący składa Sprzedającemu ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i poda prawidłowe dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres email.

5.W przypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedająca skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedająca ma prawo do anulowania Zamówienia.

6.Po złożeniu Zamówienia do Kupującego zostanie przesłany automatycznie e-mail stanowiący potwierdzenie jego przyjęcia.

7.Kupujący w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres email. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

8.Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem zaksięgowania wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia.

9.Zamówienie zostanie wysłane w maksymalnym czasie czterech dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sprzedającego.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

1.Towar wysyłany jest do Miejsca Wydania Towaru wskazane przez Kupującego w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Kupującego niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2.Towar jest dostarczany za pomocą usług firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.

3.Kupujący ponosi koszt dostawy określony w podsumowaniu zakupu formularza zamówienia.

4.Koszt wysyłki krajowej wynosi:

a. odbiór osobisty: 0,00 zł

b. Poczta Polska  ostrożnie - 27,00 zł - od 0 kg do 5 kg

c. Poczta Polska ostrożnie - 34,00 zł - od 5,1 kg do 10 kg

d. Poczta Polska ostrożnie - 50,00 zł - od 10,1 kg do 20 kg

e. kurier DPD - 19 zł - od 0 kg do 5 kg 

f. kurier DPD - 30 zł -od 5,1 kg do 10 kg

W przypadku przesyłki cięższej, koszt ustalany jest indywidualnie zgodnie z tabelą opłat wybranej firmy kurierskiej. Czas dostawy to ok. 5 dni roboczych.

5. Koszt przesyłki na terenie Europy wynosi:

a. 110,00 zł - 0,0 kg - 10 kg

b. 160,00 zł - 10,1 kg - 20 kg

c. 500,00 zł - 20,1 kg - 70 kg

§ 5 Rodzaj i zakres usług elektronicznych

1.Sprzedająca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

a.zawieranie Umów Sprzedaży Towaru,

b.korzystanie z Newsletter’a.

2.Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Kupujących w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie, ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3.Sprzedająca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

§ 6 Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

1.Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 5 niniejszego Regulaminu przez Sprzedającą jest nieodpłatne.

2.Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

a.umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Kupującego.

b.umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newsletter’a zawierana jest na czas nieoznaczony.

3.Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedająca:

a.komputer z dostępem do Internetu,

b.dostęp do poczty elektronicznej,

c.przeglądarka internetowa,

d.włączenie w przeglądarce internetowej cookies

4.Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

5.Kupujący zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

6.Kupującego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

7.W przypadku, gdy Usługobiorcą jest osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych do korzystania z usług określonych w rozdziale § 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu, konieczna jest zgoda przedstawiciela ustawowego, zaś w przypadku, gdy Kupującą jest osoba fizyczna nieposiadająca zdolności do czynności prawnych musi być ona reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego. Sprzedająca zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia ww. zgody bądź faktu reprezentowania przez przedstawiciela ustawowego.

§ 7 Warunki zawierania umów sprzedaży

1.Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Kupujący składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w jego opisie.

2.W przypadku niedostępności części lub wszystkich Towarów składających się na Zamówienie, Kupujący jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie Zamówienia, zrealizowanie bez brakujących Towarów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego Towaru na miejsce brakującego).

3.Cena Towaru uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

4.Cena Towaru uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po złożeniu przez Kupującego Zamówienia.

5.Towaru w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Towaru.

6.W celu złożenia Zamówienia, Towar nie ma obowiązku rejestracji konta w Sklepie.

7.Zawarcie Umowy Sprzedaży.

a.Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Kupującego, Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedającą sposobami.

b.Po złożeniu Zamówienia Sprzedająca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie jednocześnie przyjmując Zamówienie, co powoduje związanie Kupującego jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera informację o:

i.głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;

ii.swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;

iii.adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą;

iv.adresie, pod którym Konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt. iii;

v.łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości - sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia;

vi.kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się;

vii.sposobie i terminie zapłaty;

viii.sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;

ix.sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym jako załącznik do wiadomości e-mail;

x.kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość - kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;

xi.obowiązku zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35 ustawy o prawach konsumenta, jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta i art. 21 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta;

xii.braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta lub okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy;

xiii.obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad;

xiv.istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji, jeśli takowe są;

xv.kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim;

xvi.czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy - jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu;

xvii.minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy;

xviii.możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

xix.tożsamości administratora danych i o jego danych kontaktowych,

xx.celach i podstawie przetwarzania danych,

xxi.odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją,

xxii.o okresie, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe – kryteria ustalania tego okresu,

xxiii.o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych,

xxiv.jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

xxv.prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,

xxvi.tym, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy, oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych

c.Z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3 powyżej zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Kupującym, a Sprzedającą. Przedmiotowa wiadomość email stanowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość, o której mowa w art. 21 ustawy o prawach konsumenta;

d.Informacje, o których mowa w pkt. b powyżej, stanowią integralną część umowy zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron;

e.informacje, o których mowa w § 7 ust. 7 lit. b pkt. ix – xi, są udzielane przy wykorzystaniu wzoru pouczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do ustawy o prawach konsumenta.

f.Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura), który będzie dołączany do przesyłki.

§ 8 Sposoby płatności oraz obowiązki informacyjne

1.Płatność za zamówiony towar następuje za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU, przelewem tradycyjnym na konto bankowe sklepu lub gotówkowo w przypadku odbioru w siedzibie.

2.W przypadku płatności przelewem tradycyjnym wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Sprzedającej: 64 1020 1912 0000 9802 0157 7410, a w tytule przelewu wpisać: „Zamówienie nr …”

3.Kupujący jest zobowiązany do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba, że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

4.Bezpośrednio przed złożeniem przez Konsumenta zamówienia, Sprzedająca dostarczy mu informację o których mowa w § 7 ust. 7 pkt b) i, v, xvi, xvii.

5.Sprzedająca zapewnia, aby Konsument w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdził, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

6.Jeżeli do złożenia zamówienia używa się przycisku lub podobnej funkcji, są one oznaczone w łatwo czytelny sposób słowami "zamówienie z obowiązkiem zapłaty" lub innego równoważnego jednoznacznego sformułowania.

§ 9 Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych

1.Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

a.Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym.

b.Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedającej wskazany w niniejszym Regulaminie;

c.Sprzedająca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Kupujący narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

d.Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

2.Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy

1.Kupujący będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie wręczonego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

2.W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającej lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedającą do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedająca zaproponowała, że sama odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Miejscem zwrotu rzeczy jest tożsame z miejscem jego siedziby.

3.Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedająca przyjęła ofertę, oferta przestaje wiązać.

4.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5.Sprzedająca dokona zwrotu wartości Towaru wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6.Sprzedająca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (koszty pierwotnej dostawy Towaru do Konsumenta). Sprzedająca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedająca nie zaproponowała, że sama odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Decyzja co do sposobu, w jaki rzecz zostanie odesłana, zależy od Konsumenta. Ponosi on jednak ryzyko wyboru podmiotu, z którego pomocą dokona odesłania rzeczy. Powinien wybrać taki sposób, aby rzecz dotarła w stanie niezniszczonym.

8.Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedająca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9.Termin czternastodniowym, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Towar w posiadanie.

10.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, a także innych umów o których mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

11.Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedającej, jak i Kupującemu (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

§11 Tryb postępowania reklamacyjnego

1.Obowiązkiem Sprzedającej jest dostarczenie rzeczy bez wad.

2.Sprzedająca jest odpowiedzialna względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia)

3.Reklamacje z tytułu rękojmi:

a.Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedającej wobec Kupującego będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

b.Zawiadomienia o wadach dotyczących Towaru oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedającej wskazany w niniejszym Regulaminie.

c.W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności: datę zakupu Towaru, nr faktury potwierdzającej sprzedaż, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości, rodzaj żądania o którym mowa w art. 560 k.c. lub art.561 k.c. oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającą.

d.Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Towaru, należy go dostarczyć na adres Sprzedającej. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi w postaci odstąpienia od umowy lub wymiany rzeczy na wolną od wad, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez Sprzedającą. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającej w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

e.Sprzedająca ustosunkuje się do żądania Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Kupującego adres e-mail lub w inny podany sposób.

f.W przypadku reklamacji Kupującego będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

4.Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Kupującego:

a.Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedającej.

b.W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Kupującą.

c.Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającą następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

d.Odpowiedź Sprzedającej w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Kupującego podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny sposób.

§12 Dane osobowe

Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Kupującego znajdują się na stronie internetowej Sklepu w polityce prywatności.

§13. Newsletter

1.Kupujący może wyrazić zgodę na zamówienie usługi Newsletter’a (subskrypcja). Usługa Newsletter’a polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego Sprzedającej oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) Sprzedającej.

2.Subskrypcja Newsletter’a dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji (checkbox) przy zamówieniu .

3.Subskrypcja Newsletter’a jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa Newsletter’a świadczona jest przez czas nieoznaczony i Kupujący może z niej zrezygnować w każdym czasie.

4.Kupujący może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji Newsletter’a informując o tym Sprzedającą.

5.W przypadku, gdy Kupującym jest osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych do korzystania z usługi Newsletter’a, konieczna jest zgoda przedstawiciela ustawowego. Sprzedająca zastrzega sobie prawo do zweryfikowania, czy osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem wyraziła zgodę lub ją zaaprobowała.

§14. Własność intelektualna

1.Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej Sklepu, korzystają z ochrony prawnoautorskiej i są własnością Sprzedającej. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Sprzedającej, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości Sklepu bez zgody Sprzedającej.

2.Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Sprzedającej, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość Sklepu stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Sprzedającej i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

§15 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców (B2B)

1.W niniejszym rozdziale zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.

2.Sprzedającej przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedającej.

3.Sprzedająca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.Korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedającą Towaru przewoźnikowi. Sprzedająca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od momentu przyjęcia Towaru do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5.W przypadku wysłania Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

6.Sprzedająca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Kupującemu niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

§ 16 Postanowienia końcowe

1.Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2.W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

3.Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 4 poniżej.

4.Sądowe rozstrzyganie sporów:

a.Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedającą, a Kupującym będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

b.Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedającą, a Kupującym (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającej.

5.Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

6.Sprzedawca jednocześnie informuje o istnieniu kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym i z którym można się zapoznać na stronie internetowej http://konsumentwsieci.pl/ustawy/upnpr/

Data opublikowania regulaminu: 10.09.2018 r.

 

RULES OF PROCEDURE OF THE PURECLAY.PL ONLINE STORE

These Rules of Procedure define the rules of making purchases in the online store run by the Seller at www.pureclay.pl.

§1 Definitions

1.‘Rules of Procedure’ - defines the types and scope of services provided by electronic means by the Store. Within the scope of services provided by electronic means, the Rules of Procedure are these regulations referred to in Article 8 of the Act of 18 July 2002 on the provision of services by electronic means (Journal of Laws of 2002, No. 144, item 1204, as amended).
2.‘Customer’ - an adult natural person having full legal capacity, a legal person or an organizational unit without legal personality and having legal capacity, who, on the terms set out in these Rules of Procedure, intends to, makes or has made an Order in the online store directly related to its business or professional activity.
3. ‘Consumer’ - an adult natural person having full legal capacity, making a purchase from the Seller not directly related to its business or professional activity.
4.‘Seller’ - the Seller is Katarzyna Szczepańska conducting the business activity Pure Clay Katarzyna Szczepańska with its registered office in Rumia, ul. Starowiejska 31; entered in the Central Register of Business Activity under Tax Id. No. [NIP]: 5882183613, Co. Reg. No. [REGON]: 380924014. Contact: Katarzyna Szczepańska, e-mail: szczepanska.kontakt@gmail.com.
5.‘Goods’ - an available movable property presented in the www.pureclay.pl online store, which is covered by the Sales Agreement between the Buyer and the Seller. Photos of the products are for illustrative purposes only. The colours of the Goods may slightly differ from those in reality - they depend, for example, on the monitor settings (colour saturation and other settings).
6.‘Sale Agreement’ - an agreement for the sale of Goods concluded between the Service Provider and the Buyer, using the Store's website.
7.‘Store’ - the website built on an e-commerce platform (shoplo.pl) available at www.pureclay.pl, through which the Buyer can place an Order.
8.‘Order’ - a declaration of will of the Buyer specifying unambiguously the information contained in the order form (containing information on delivery and payment as well as the type of Goods and their number), aiming directly at concluding a Sales Agreement.
9.‘Newsletter’ - an electronic service allowing the Buyer to subscribe and receive to the given e-mail address information free of charge from the Seller concerning the Goods in the Store.
10.‘Buyer’ - both the Consumer and the Customer.
11.‘Place of Dispatch of the Goods’ - mailing address indicated in the Order by the Buyer.
12.‘Electronic Service’ - a service provided electronically by the Seller to the Buyer through the Store.

§ 2 General provisions

1.These Rules of Procedure define the rules of using the online store available at www.pureclay.pl, hereinafter referred to as the Online Store.
2.The condition of placing an order in the store by the Buyer is to become familiar with these Rules of Procedure and to accept its provisions. Placing an order means accepting the terms and conditions of the Rules of Procedure.
3.All goods offered in the store are free from any physical and legal defects.
4. Due to the technique of manufacturing the Goods - turning on a potter's wheel, the manufactured Goods are similar to each other, however, they are not identical.

§ 3 Placing orders

1.All prices given in the online store are gross prices (incl. VAT) quoted in PLN [Polish zloty]. The prices do not include shipping costs.
2.By placing an Order, the Buyer makes an offer to the Seller to conclude a Sales Agreement.
3.An order is effective if the Buyer correctly fills in the order form and provides correct contact details, including the exact address to which the Goods are to be sent, his/her telephone number and email address.
4.In the event that the information provided is not complete, the Seller will contact the Buyer. If contact with the Buyer is not possible, the Seller has the right to cancel the Order.
5.After placing an Order, an e-mail will be sent automatically to the Buyer, which constitutes an order acknowledgment..
6.In the process of placing an order, the Buyer may express his/her wish to receive an invoice, which may be attached to the shipment or sent by e-mail to the indicated e-mail address. This consent also authorizes the Seller to issue and send invoices electronically, in accordance with the Ordinance of the Minister of Finance of 20 December 2012 on sending invoices electronically, the rules of their storage and the mode of making them available to the tax authority or tax inspection body.
7.The order execution will start as soon as the payment is credited to the bank account specified in the order confirmation.
8.The order will be sent within a maximum of four working days from the moment when the payment is credited to the seller's bank account.

§ 4 Shipping costs and deadline

1. The goods are sent to the Place of Delivery indicated by the Buyer in the order form. The Store shall immediately inform the Buyer of any incorrectly filled in order form, which prevents from shipping or may delay shipment.
2. The goods are delivered by a courier company or Polish Post
3. Buyer will pay the cost of delivery specified in the purchase summary of the order form.
4. The cost of domestic shipping is:

a. pickup in the studio: 0,00 zł

b. Polish Post "carefully" - 27,00 zł - od 0 kg do 5 kg

c. Polish Post "carefully" - 34,00 zł - od 5,1 kg do 10 kg

d. Polish Post "carefully" - 50,00 zł - od 10,1 kg do 20 kg

e. DPD - 19 zł - od 0 kg do 5 kg 

f. DPD - 30 zł -od 5,1 kg do 10 kg

In the case of heavier shipments, the cost is determined individually according to the table of fees of the selected courier company. Delivery time is about 5 working days.

5. The cost of European shipping is:

a. 140,00 zł - 0,0 kg - 5 kg

b. 160,00 zł - 5,1 kg - 10 kg

c. 180,00 zł - 10,1 kg - 20 kg

§ 5 Type and scope of electronic services

1. The Seller makes it possible through the Store to use the Electronic Services such as:
a. concluding Goods Sale Agreements,
b. subscribing the Newsletter.
2. The Electronic Services are provided to the Buyers in the store subject to the terms specified in the Rules of Procedure, the Act on Act on Consumer Rights of 30 May 2014, the Civil Code Act of 23 April 1964 and the Regulation of the European Parliament and the Council 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).
3. The Seller has the right to place advertising content on the Store's website. This content is an integral part of the Store and the materials presented in it.

§ 6 Terms of providing and concluding agreements s for providing electronic services

1.The Electronic Services specified in § 5 of these Rules of Procedure are provided by the Seller free of charge.
2.The period for which the agreement is concluded:
a. an agreement for providing Electronic Service involving the possibility of placing an Order in the Store shall be concluded for a specified period of time and shall be terminated at the moment of placing an Order or discontinuation of its submission by the Buyer.
b. an agreement for providing an Electronic Service involving the use of the Newsletter shall be concluded for an unspecified period of time.
3. The Buyer is obliged to use the Store in a manner consistent with the law and good manners, taking into account the respect for personal rights and intellectual property rights of any third parties.
4. The Buyer is obliged to enter the data in accordance with the actual state of affairs.
5. The Buyer is prohibited from presenting any illegal contents.
6. If the Customer is a natural person with limited legal capacity to use the services specified in the chapter of § 5 (1) (a) of the Rules of Procedure, the consent of the statutory representative is required, and if the Buyer is a natural person without legal capacity, he or she must be represented by a statutory representative. The Seller reserves the right to request the confirmation of such consent or representation by a statutory representative.

§ 7 Conditions for concluding Sale Agreements

1. The information on the Store's website does not constitute an offer within the meaning of the law. When placing an Order, the Buyer makes an offer to buy a specific product on the terms and conditions specified in its description.
2. In the case of unavailability of some or of all the Goods listed in the Order, the Buyer will be informed about this per e-mail or telephone and asked for a decision on further processing (cancellation of the Order, processing without unavailable Goods, longer waiting time for processing, selection of other Goods instead of the unavailable ones).
3. The price of the Goods shown on the Store's website is given in Polish zloty (PLN) and contains all its components. The price does not include delivery costs.
4. Price of the Goods shown on the Store's website is binding at the time of placing an Order by the Buyer. This price will not change regardless of price changes in the Store, which may occur in relation to particular Goods after placing an Order by the Buyer.
5. The Goods in promotion (sale) have a limited number of items and Orders for them will be completed in the order in which they are received until the exhaustion of stocks of the said Goods.
6. In order to place an Order, the Goods need not to have a registered account in the Store.
7. Conclusion of a Sale Agreement.
a.In order to conclude a Sale Agreement, the Buyer must place an Order in any manner made available the Seller.
b.After placing an Order, the Seller will immediately confirm its receipt and at the same time acknowledge the Order, which makes the Buyer bound by his Order. Confirmation of receipt and the Order acknowledgment takes place by sending an e-mail, which contains information about:
i.the main features of the service, taking into account the subject matter of the service and the manner of communication with the consumer;
ii.their identification data, in particular the details of the company, the authority which has registered the business activity, as well as the number under which it was registered;
iii.the business address, e-mail address and, where available, telephone or fax numbers at which the consumer can contact the trader quickly and effectively;
iv.the address at which the Consumer may lodge a complaint, if different from the address referred to in point iii;
v.the total price or compensation for the supply, including taxes, or, where the nature of the subject-matter of the supply does not permit their amount to be calculated in advance, the manner in which they will be calculated, as well as the charges for transport, delivery, postal services and other costs and, where those charges cannot be determined, the obligation to pay them;
vi.the cost of using the means of distant communication for the purpose of concluding the Agreement, any time when they are higher than those for using normal means of communication;
vii.the method and date of payment;
viii.the manner and date of completion by the trader and the complaint handling procedure applied by the trader;
ix.the manner and the time limits for exercising the right of withdrawal on the basis of Article 27 of the Act on Consumer Rights, as well as the model withdrawal form contained as an attachment to the e-mail;
x.the cost of returning the goods in the case of withdrawal for the consumer; for distant Sale Agreements, the cost of returning the goods if, due to their nature, they cannot normally be sent back by post;
xi.the consumer’s obligation to pay reasonable costs incurred by the trader in accordance with Article 35 of the Act on Act on Consumer Rights if the consumer withdraws from the agreement following to a request in accordance with Article 15(3) of the Act on Consumer Rights Act and Article 21(2) of the Act on Consumer Rights;
xii.no right of withdrawal from the Agreement under Article 38 of the Act on Consumer Rights or circumstances in which the consumer loses the right to withdraw from the Agreement;
xiii.the trader's obligation to deliver goods without defects;
xiv.the existence and contents of warranties and after-sales services and the manner in which they are provided, if any;
xv.code of good practices, referred to in Article 2(5) of the Act of 23 August 2007 on counteracting unfair market practices and the manner of becoming familiar with it;
xvi.the duration of the Agreement or the manner and reasons for its termination - if the Agreement is concluded for an indefinite period of time or if it is to be automatically renewed;
xvii.the minimum duration of the consumer's contractual obligations;
xviii.the possibility of filing an extrajudicial complaint and redress procedures and the rules of access to these procedures.
xix.the identity of the data administrator and his/her contact details,
xx.the purposes and basis of data processing,
xxi.the recipients of the personal data or categories of recipients, if any,
xxii.the period for which personal data will be stored, or, where this is not possible, the criteria for determining this period,
xxiii.the right to request from the administrator an access to personal data concerning the data subject, to rectify, delete or limit the processing or the right to object to the processing, as well as the right to data portability,
xxiv.where the processing is based on a consent, the right to withdraw the consent at any time,
xxv.the right to lodge a complaint with the supervisory authority,
xxvi.whether the provision of personal data is a statutory or contractual requirement or a contractual condition and whether the data subject is obliged to provide them and what are the consequences, if any, of not providing the data
c.Upon the receipt of the e-mail message referred to in Point. 3 above by the Buyer, a Sales Agreement is concluded between the Buyer and the Seller. This e-mail message constitutes a confirmation of the conclusion of the distant Agreement referred to in Article 21 of the Act on Consumer Rights;
d.The information referred to in Point b above is an integral part of a distant or off-premises Agreement and may be changed only subject to express consent of both parties;
e.The information referred to in § 7 Par. (7)(b)(ix - xi) shall be provided using the model instructions on withdrawal from the agreement, which is attached as Annex 1 to the Act on Consumer Rights;
f.Each Sales Agreement will be confirmed by a proof of purchase (invoice), which will be attached to the shipment.

§ 8 Payment methods and information obligations

1.The payment for the ordered goods is made through the PayU electronic payment system, traditional transfer to the bank account of the store or cash in case of collection at the business premises.
2.In case of a payment by a traditional bank transfer, the payment should be made to the Seller's bank account: 64 1020 1912 0000 9802 0157 7410. "Order No ...'. should be written: in the title of the transfer.
3.The Buyer is obliged to pay the price under the Sale Agreement within 3 working days from the date of its conclusion, unless the Sale Agreement provides otherwise.
4.Immediately prior to placing an order by the Consumer, the Seller shall provide him/her with the information referred to in § 7 (7) (b) i, v, xvi, xvii.
5. The Seller shall ensure that the Consumer, at the time of placing the order, explicitly confirms that he/she knows that the order entails the obligation to pay
6.Where a button or a similar function is used to place an order, they shall be indicated in an easily legible manner by the words 'order with payment obligation' or other equivalent unambiguous wording.
§ 9 Terms of the termination of the Agreement for Electronic Services

1. Termination of the Agreement for Electronic Services:
a. The Agreement for providing an Electronic Service of a continuous and indefinite nature may be terminated.
b. The Customer may terminate the Agreement with immediate effect and without stating the reasons by sending an appropriate statement via e-mail to the address of the Seller indicated in these Rules of Procedure;
c. The Seller may terminate an Agreement for providing an Electronic Service of a continuous and indefinite nature in the event when the Buyer violates the Rules of Procedure, in particular, if the Buyer provides illegal content after an ineffective prior notice to stop the violation with an appropriate deadline. In such case, the Agreement expires after 7 days from the date of submission of the declaration of intent to terminate it (notice period).
d. The notice shall lead to the termination of the legal relationship with effect for future.
2. The parties may terminate the Agreement for providing an Electronic Service at any time by their mutual consent.

§ 10 The right of withdrawal

1.1. A Buyer who is also a Consumer who has concluded a distant Agreement, may withdraw from it without giving reasons, by submitting a written statement within 14 days. In order to meet this deadline, it is sufficient to send a statement of withdrawal from the Agreement delivered by the Store.
2.In the event of withdrawal from the Agreement, the Sale Agreement will be considered null and void. Any items which the parties have provided shall be returned unchanged, unless the change was necessary within the limits of normal management. The consumer is obliged to return the goods to the Seller or hand them over to a person authorized by the Seller to collect them immediately, but not later than 14 days from the day when he withdrew from the Agreement, unless the Seller has offered to collect the goods himself. In order to meet the deadline it is sufficient to send the goods back before the expiry of the deadline. The place of return of the item is the same as the consumer’s domicile.
3.If the consumer has made a declaration of withdrawal before the Seller has accepted the offer, the offer shall cease to be valid.
4.The consumer will be liable for any diminished value of the item resulting from its use beyond what is necessary to establish the nature, characteristics and functioning of the item.
5.The Seller shall refund the value of the Goods together with the costs of its delivery using the same method of payment used by the Consumer, unless the Consumer has clearly agreed with a different method of return which does not involve any costs for the Consumer.
6.The Seller is obliged to return to the consumer all the payments made by him, including the costs of the goods delivery (costs of the original delivery of the Goods to the Consumer) immediately, not later than within 14 days from the date of receipt of the consumer's declaration of withdrawal from the Agreement.. The Seller shall reimburse the payment by the same means of payment as used by the Consumer, unless the Consumer has expressly agreed with another method of reimbursement which does not involve any costs for the Consumer. If the Seller has not offered to collect the item directly from the Consumer, she may postpone the reimbursement of payments received from the Consumer until she has received the item back or until the Consumer has provided the evidence of having sent it back, whichever is the earlier.
7.The Consumer only bears the direct cost of returning the goods. It is up to the Consumer to decide how the item will be sent back. However, the Consumer takes the risk of choosing the entity by whom the item will be sent back. He/she should choose such a way so that the item arrives to the destination in an undamaged condition.
8.If the Consumer has chosen a method of delivery of the Goods other than the cheapest ordinary delivery method offered by the Store, the Seller is not obliged to reimburse the Consumer for any additional costs incurred by him.
9.The fourteen-day period within which the Consumer may withdraw from the Agreement shall be calculated from the day on which the Consumer has taken possession of the Goods.
10.The right to withdraw from a distance contract shall not apply to the Consumer in the case of a Sales Contract in which the object of performance is a non-refabricated item, produced according to the Consumer's specifications or intended to satisfy his individual needs, in which the subject of performance is the item delivered in a sealed packaging, which after opening cannot be returned for health protection or hygienic reasons, if the packaging has been opened after delivery; these items which, after delivery, by their nature, are inseparably combined with other items,, as well as other agreements referred to in the Article 38 of the Act on Consumer Rights.
11.The right to withdraw from the Sales Agreement shall be vested in both the Seller and the Buyer (Consumer) in the event of failure by the other party to perform its obligations within a specific period of time.

§11 Complaint handling procedure

1.1. It is the Seller's obligation to deliver the goods without defects.
2.The Seller is liable towards the Buyer if the sold item has any physical or legal defect (warranty).
3.Complaints under the warranty:
a. The basis and scope of the Seller's liability towards the Buyer who is a Consumer under the warranty covering physical and legal defects are specified in the Civil Code Act of 23 April 1964. (Journal of Laws No. 16, item 93 as amended) and in the Act on Consumer Rights of 30 May 2014.
b.Notification of defects concerning the Goods and a relevant request may be made by e-mail to the Seller's address indicated in these Rules of Procedure.
c.c. The above e-mail should contain as much information and circumstances concerning the subject of the complaint as possible, in particular: date of purchase of the Goods, number of the invoice confirming the sale, type and date of occurrence of the incompliance, type of request referred to in Article 560 of the Civil Code or Article 561 of the Civil Code and the contact details. The provided information will make it much easier and quicker for the Seller to process the complaint.
d.If it is necessary to assess the physical defects of the Goods, this product should be delivered to the Seller's address. The Buyer, who exercises his warranty rights in the form of withdrawal from the Agreement or replacement of the item with a defect-free one, is obliged to deliver the defective item to the place of business conducted by the Seller at the Seller’s expense. If, due to the type of thing or the way it is installed, the delivery of the thing by the Buyer is too difficult, the Buyer is obliged to make the thing available to the Seller at the place where the thing is located.
e.The Seller shall respond to the Buyer's request immediately, not later than within 14 days. The reply to the complaint will be sent to the e-mail address provided by the Buyer or in any other way which has been indicated.
f.In the case of a complaint of a Buyer who is a Consumer - any failure to process the complaint within 14 days is unequivocal with its acceptance. If the Buyer who is the Consumer has requested for the replacement or rectification of a defect, or has made a declaration of reduction in price, specifying the amount by which the price is to be reduced, and the Seller has not responded to this request within fourteen days, the request shall be deemed to be justified.
4.Complaints related to providing Electronic Services by the Buyer:
a.Complaints related to the provision of Electronic Services through the Store may be submitted by the Customer via e-mail to the address of the Seller.
b.In the above e-mail, you should provide as much information and circumstances concerning the subject of the complaint as possible, in particular the type and date of occurrence of the irregularity and contact details. The provided information will make it much easier and quicker for the Buyer to process the complaint.
c.Consideration of the complaint by the Seller shall take place immediately, not later than within 14 days.
d.The Seller's response to the complaint is sent to the Buyer's e-mail address given in the complaint or in any other way.


§12 Personal Data

Detailed provisions concerning the protection of the Buyer's personal data are available on the Store's website in the privacy policy folder.

§13.Newsletter

1.The Buyer may agree to subscribe to the Newsletter service (subscription). The Newsletter service is periodical sending the Seller's newsletter and messages containing marketing content (commercial information) of the Seller to the indicated e-mail address.
2.Subscription to the Newsletter is made by checking the appropriate option (checkbox) when placing an order.
3.Newsletter subscription is voluntary and free of charge. The Newsletter service is provided for an indefinite period of time and the Buyer may resign from it at any time.
4.The Buyer may unsubscribe from the Newsletter subscription at any time informing the Seller about this fact.
5.If the Buyer is a natural person with limited legal capacity to use the Newsletter service, the consent of the statutory representative is required. The Seller reserves the right to verify whether the person exercising the parental authority or custody of a child has consented or approved it.

§14. Intellectual property
1.All the contents of the Store's website are protected by copyright and are the property of the Seller. The Buyer shall be fully liable for any damage caused to the Seller in result of using of any content of the Store without the Seller's consent.
2.Any use by anyone, without the Seller’s express written consent , of any of the elements building the contents of the Store constitutes a violation of copyright granted to the Seller and results in civil and criminal liability.

§15 Provisions concerning entrepreneurs (B2B)

1.This chapter contains provisions only for Customers who are not Consumers.
2.The Seller shall have the right to withdraw from the Sale Agreement concluded with a Customer who is not a Consumer within 14 working days from the date of its conclusion. In this case the withdrawal from the Sale Agreement may take place without giving any reason and shall not entitle the Customer who is not a Consumer to pursue any claims against the Seller.
3.The Seller has the right to limit the available methods of payment to Customers who are not Consumers, she may also require a prepayment of a part or of all the sale price, regardless of the method of payment which has been chosen by the Customer and the fact of concluding the Sale Agreement.
4.The benefits and burdens associated with the Goods and the risk of any accidental loss or damage to the Goods pass to the Customer who is not a Consumer at the moment of the handover of the Goods by the Seller to the carrier. In such a case, the Seller shall not be liable for any loss, loss or damage to the Goods occurring from the moment of accepting the Goods for transport until their delivery to the Customer, as well as for any delay in the carriage of the shipment.
5.In the case of sending the Goods to the Customer through the carrier, the Customer who is not a Consumer is obliged to examine the shipment at the time and in the manner adopted for such shipments. If he/she finds out that here was a loss or damage to the Goods during the carriage, he/she is obliged to perform all the actions necessary to determine the liability of the carrier.
6. The Seller may terminate the Agreement for providing an Electronic Service with an immediate effect and without indicating any reasons by sending a notice to the Customer who is not a Consumer.


§ 16 Final provisions

1.Agreements concluded through the Store are concluded in accordance with Polish law.
2.In the event of any incompliance of any part of the Rules of Procedure with the applicable law, the questioned provision shall be replaced by an applicable provisions of the Polish law.
3.Any disputes which arise from the Sale Agreements between the Store and Consumers shall be settled first by means of negotiations, with the intention of amicable settlement of the dispute. However, if it is not possible, or if it turns out to be unsatisfactory for any of the parties, then the disputes will be settled by an applicable public court, subject to the Point 4 below.
4.Judicial settlement of disputes:
a.Any disputes arising between the Seller and the Buyer who is also a Consumer shall be submitted to the applicable courts subject to the provisions of the Code of Civil Procedure of 17 November 1964 (Journal of Laws No. 43, Item 296 as amended.
b.Any disputes arising between the Seller and the Buyer (Customer) who is not also a Consumer shall be submitted to the court having jurisdiction over the Seller’s registered office .
5.The Customer who is a Consumer also has the right to use the extrajudicial methods of dispute resolution, in particular, by filing a request for mediation or a request for consideration of a case by an arbitration court after the complaint procedure has been completed (the request form can be downloaded from http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). The list of the Permanent Consumer Arbitration Courts operating at the Provincial Inspectorates of the Commercial Inspectorate is available on the website: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. The consumer may also take advantage of the free assistance of a district (municipal) consumer ombudsman or social organization, whose statutory tasks include consumer protection. The extrajudicial pursuit of claims after completing the complaint procedure is free of charge.
6.The Seller informs about the existence of the Code of Good Practice referred to in Article 2(5) of the Act on Counteracting Unfair Market Practices of 23 August 2007, which is available on the website http://konsumentwsieci.pl/ustawy/upnpr/

Date of publishing the Rules of Procedure: 10.09.2018.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl